Available courses

Ngân hàng đề Toán 10 trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Toán 10D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Toán 10B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Toán 10B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Toán lớp 10A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngân hàng đề Toán 10 trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Toán lớp 11E trường THPT DTNT Đông Gia Lai.

Toán lớp 11D trường THPT DTNT Đông Gia Lai.

Toán lớp 11C trường THPT DTNT Đông Gia Lai.

Toán lớp 11B trường THPT DTNT Đông Gia Lai.

Toán lớp 11A trường THPT DTNT Đông Gia Lai.

Ngân hàng đề Toán 12 trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Toán 12D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Toán 12C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Toán 12B trường THPT DTNT  Đông Gia Lai

Toán 12A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngân hàng câu hỏi Vật lý  lớp 10

Vật lý 10D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Vật lý 10C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Vật lý 10 B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Vật lý lớp 10A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngân hàng câu hỏi Vật lý  lớp 11

Vật lý 11C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Vật lý 11B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Vật lý 11A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngân hàng câu hỏi Vật lý  lớp 12

Hóa học lớp 10D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Hóa học lớp 10C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Hóa học 10B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Hóa học lớp 10A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Hóa học  lớp 11E trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Hóa học  lớp 11D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Hóa học  lớp 11C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Hóa học  lớp 11B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Hóa học  lớp11A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Hóa học  lớp 12D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Hóa học  lớp 12Ctrường THPT DTNT Đông Gia Lai

Hóa học  lớp 12B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Hóa học  lớp 12A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngân hàng đề môn Sinh học lớp 10

Sinh học lớp 10D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Sinh học lớp 10C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Sinh học lớp 10B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Sinh học lớp 10A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngân hàng đề môn Sinh học lớp 11

Sinh học 11E trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Sinh học 11D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Sinh học 11C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Sinh học 11B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Sinh học 11A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngân hàng đề môn Sinh học lớp 12

Sinh học 12D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Sinh học 12C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Sinh học 12B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Sinh học 12A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngân hàng đề môn tin học lớp 10

Tin học 10D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tin học 10C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tin học 10B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tin học 10A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngân hàng câu hỏi Tin học 11

Tin học 11E trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tin học 11D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tin học 11C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tin học 11B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tin học 11A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngân hàng câu hỏi Tin học lớp 12

Tin học 12D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tin học 12C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tin học 12B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tin học 12A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Thiết kế công nghệ lớp 10

Ngân hàng đề môn KTCN lớp 11

Công nghệ 11 E trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Công nghệ 11 D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Công nghệ 11C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Công nghệ 11A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Công nghệ 11B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngân hàng đề môn KTCN lớp 12

Công nghệ trồng trọt lớp 10

Công nghệ 10D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Công nghệ 10C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Công nghệ 10B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Công nghệ 11A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Giáo dục địa phương lớp 10

Các bài giảng môn Ngữ văn dùng ôn tập khối lớp 12

Ngữ văn 10D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngữ văn 10Ctrường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngữ văn 10B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngữ văn 10A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngữ văn 11E trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngữ văn 11D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngữ văn 11C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngữ văn 11B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngữ văn 11A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngữ văn 12D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngữ văn 12C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngữ văn 12B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngữ văn 12A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Lịch sử 10D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Lịch sử 10Ctrường THPT DTNT Đông Gia Lai

Lịch sử 10B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Lịch sử 10A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngân hàng đề môn Lịch sử 11

Lịch sử 11E trường THPT DTNT Đông Gia lai

Lịch sử 11D trường THPT DTNT Đông Gia lai

Lịch sử 11C trường THPT DTNT Đông Gia lai

Lịch sử 11B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Lịch sử 11A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Lịch sử 12D trường THPT DTNT Đông Gia lai

Lịch sử 12C trường THPT DTNT Đông Gia lai

Lịch sử 12B trường THPT DTNT Đông Gia lai

Lịch sử 12A trường THPT DTNT Đông Gia lai

Địa lý 10D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Địa lý 10C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Địa lý 10B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Địa lý 10A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Địa lý 11E trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Địa lý 11D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Địa lý 11C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Địa lý 11B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Địa lý 11A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Địa lý 12D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Địa lý 12C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Địa lý 12B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Địa lý 12A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Giáo dục công dân 10D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Giáo dục công dân 10C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Giáo dục công dân 10B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Giáo dục công dân 10A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 11 trường THPTDTNT Đông Gia Lai


Giáo dục công dân lớp 11E trường THPTDTNT Đông Gia Lai

Giáo dục công dân lớp 11D trường THPTDTNT Đông Gia Lai

Giáo dục công dân lớp 11C trường THPTDTNT Đông Gia Lai

Giáo dục công dân 11B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Giáo dục công dân 11A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Giáo dục công dân lớp 12D THPTDTNT Đông Gia Lai

Giáo dục công dân lớp 12C THPTDTNT Đông Gia Lai

Giáo dục công dân lớp 12B  Đông Gia Lai

Giáo dục công dân lớp 12A THPTDTNT Đông Gia Lai

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tiếng Anh 10D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tiếng Anh 10C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tiếng Anh 10B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tiếng Anh 10A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tiếng Anh 11E trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tiếng Anh 11D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tiếng Anh 11C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tiếng Anh 11B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tiếng Anh 11A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tiếng Anh 12D trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tiếng Anh 12C trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tiếng Anh 12B trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tiếng Anh 12A trường THPT DTNT Đông Gia Lai

Tập huấn sử dung hệ thống Elearning trường THPTDTNT Đông Gia Lai